درباره ما

فکری به طرحی و طرحی به نقشی و نقشی به عینیت

این است راز ماندن در نگاه و یادمان

شهر دیجیتال آینده (با مسئولیت محدود) به عنوان بانی و حامی جامعه تخصصی صنعت ساختمان با اتکا به سرمایه فکری مستعد و توسعه ای متداوم خطی بر این کتیبه ی افتخار انسانی حک خواهد کرد که تاریخ این برهه را به خود می بالد. تدوین منشور آرمانی شرکت، سیستم مدیریتی هوشمند و آیین نامه های مدیریتی بدست متخصصین حرفه ای، سرمایه فکری مجموعه را به یکی از شاخص های موفقیت این شرکت تبدیل نموده است و همچنین سه سال فعالیت بر بستر زیر ساختی مجموعه، بررسی و تحلیل مسائل و اهداف و آرمان های شرکت، مجموعه را به یکی از مدعیان حوزه فناوری در سطح ملی و بین المللی رهنمون خواهد ساخت، باشد که این مهم به اثبات این ادعا بیانجامد.

سیستم کاری اصول گرا و روند تحلیل گونه شرکت، با جذب و پرورش نیروی انسانی متخصص منجر به توسعه فکری و کالبدی مجموعه گردید و شرکت دامنه فعالیت خود را در حوزه های مختلف گسترانید. اکنون شرکت با بیش از ده ها نفر نیروی انسانی کارآزموده و حرفه ای و رویکردی وسیع راه را برای ورود به عرصه ملی هموار خواهد ساخت.

بر این مبنا شرکت شهر دیجیتال آینده (با مسئولیت محدود) با نام تجاری امتون، قصد دارد در راستای نیل به هدف والای «اسکان هر ایرانی در جایگاه ارزشمند یک ایرانی» اقدام به اعطای دفاتر نمایندگی، منطبق با ضوابط و شرایط دستورالعمل های تدوینی خود در سراسر کشور نماید. امید است تلاش های بی وقفه دست اندرکاران مجموعه امتون ثمره پر باری گردد بر درخت تنومند صنعت ساختمان کشور.