فرم درخواست نمایندگی اَمتون

شرکت شهر دیجیتال آینده (با مسئولیت محدود) با نام تجاری امتون، قصد دارد در راستای نیل به هدف والای «اسکان هر ایرانی در جایگاه ارزشمند یک ایرانی» اقدام به اعطای دفاتر نمایندگی، منطبق با ضوابط و شرایط این دستورالعمل در سراسر کشور نماید. متقاضیان میتوانند پس از مطالعه شرایط ذیل، درصورت دارا بودن شرایط لازم، جهت ثبت درخواست دریافت پروانه نمایندگی، اقدام نمایند.

1- دفاتر نمایندگی امتون

به اشخاص حقوقی دارای صلاحیت های لازمه مندرج در این دستورالعمل گفته می شود که جهت اجرای پروژه امتون در شهرستان های محل اقامت خود، برابر دستورالعمل های اجرایی طرح، پروانه نمایندگی امتون اعطا و پیشبرد امور در محدوده فعالیت دفتر نمایندگی بر عهده ایشان خواهد بود.

2- نماینده

شخصی حقوقی است که در شهرستان پیشنهادی مندرج در فرم درخواست اعطای نمایندگی، ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و نیز تعهد کامل به قرارداد نمایندگی فی مابین، پس از طی مراحل و نیز دارابودن شرایط مندرج در این آیین نامه، پروانه فعالیت دفتر نمایندگی طرح امتون را اخذ می نماید.

تبصره1: مدیر عامل شخص حقوقی فوق الزاماً باید از طرف هیات مدیره با رعایت مواد 124 الی 128 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به سمت مدیر عامل شرکت منصوب شده باشد.

تبصره2 : مدیر عامل به همراه شخص حقوقی متضامناً مسئول کلیه فعالیت ها و پیامد های دفتر نمایندگی مربوطه می باشند.

شرایط و مراحل اعطای پروانه نمایندگی امتون

3- شرایط لازم جهت اخذ پروانه امتون

 • 3-1 شرایط عمومی و اختصاصی شخص حقیقی
  • الف) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  • ب) اعتقاد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور
  • پ) عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • ت) عدم حجر
  • ث) نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز عدم وجود سابقه محکومیت به جرائم درجه 1 الی 6 قانون مجازات اسلامی
  • ج) کپی مصدق شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم (برای آقایان)
  • چ) داشتن حداقل مدرک کارشناسی
  • تبصره: اعطای پروانه دفاتر نمایندگی امتون صرفا برای اشخاص حقوقی مطابق این دستور العمل مجاز می باشد و شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانه فعالیت از تاریخ ثبت درخواست به مدت 45 روز وقت دارد تا شخص حقوقی منطبق با شرایط مذکوره در این دستورالعمل را به ثبت رسانده و مدارک لازمه را از طریق سایت، به امتون ارسال نماید.
 • 3-2 شرایط عمومی و اختصاصی شخص حقوقی
  • الف) تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
  • ب) نداشتن محرومیت های مندرجه در جرایم درجه 1 الی 6 قانون مجازات اسلامی
  • پ) تشکیل و ثبت شرکت در قالب شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود
  • ت) تهیه و یا اصلاح اساسنامه منطبق با نمونه اساسنامه ابلاغی امتون
  • ث) سرمایه شرکت حداقل 100/000/000 میلیون ریال وجه نقد باشد
  • ج) ارائه گواهینامه بانکی حاکی از تادیه حداقل 50% کل سرمایه شرکت
  • چ) وجود حداقل 3 عضو هیات مدیره
  • د) انحصار فعالیت به موضوع مندرجه در قرارداد نمایندگی
  • ذ) ارائه کپی مصدق اساسنامه و کلیه آگهی های تغییرات و روزنامه شرکت
  • ر) گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و نیز عدم وجود سابقه محکومیت به جرائم درجه 1 الی 6 قانون مجازات اسلامی
  • ز) وجود دفتر کار منطبق با شرایط مندرج در این دستورالعمل
  • ژ) مطالعه و امضاء منشور اخلاقی شركت

تبصره 1: مسئولیت احراز صحت شرایط لازم بر عهده خود متقاضی اخذ پروانه فعالیت امتون می باشد.

تبصره 2: هرگونه تغییرات بعدی شخص حقوقی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیر عامل و اعضای هیات مدیره موکول به موافقت و تایید کتبی امتون می باشد.

تبصره3: در صورتی که نماینده، قرارداد نمایندگی را به وسیله وکیل یا نماینده قانونی خود منقعد نماید، وکالتنامه وکیل و نیز تاییدیه اصالت و اعتبار وکالتنامه فوق، از سوی دفترخانه ثبت کننده وکالتنامه به همراه سایر مدارک به امتون ارسال گردد.

4- مراحل اعطای نمایندگی

 • 1- تکمیل فرم در خواست نمایندگی امتون
 • 2- ارایه کپی های مصدق اشخاص حقیقی و حقوقی منطبق با بند های (ج) شرایط عمومی و اختصاصی اخذ مجوز نمایندگی
 • 3- امتون پس از بررسی مدارک و سوابق ارسالی متقاضیان اخذ دفتر نمایندگی و ارزیابی های مورد نیاز، متقاضیان واجد شرایط را جهت عقد قرارداد نمایندگی دعوت می نماید.

تبصره: در صورت لزوم نماینده مکلف به سپری کردن دوره ها و آموزش های مد نظر امتون می باشد.

مشخصات شرکت:

مشخصات مدیرعامل:

مشخصات استان و شهر مورد نظر جهت تاسیس نمایندگی: