فرم درخواست همکاری شرکتهای همکار

اَمتون در راستای تحقق اهداف پیش روی خود تلاش دارد تا با خصوصی سازی هر چه بیشتر خدمات زیر مجموعه خود با واگذاری آنها در راستای کارآفرینی و دوری از تمرکز زدایی، بر آن است با فراخوان و اعلام دعوت به همکاری از شرکت های فعال در حوزه های صنعت ساختمان پس از ارزیابی نمودن آنها از لحاظ فاکتورهای مد نظر خود، اقدام به انعقاد قرارداد های همکاری نماید.

در مشارکت های بخش خصوصی اَمتون، اصل بر همکاری و مشارکت با اشخاص حقوقی بوده و جز در موارد استثنایی مربوط به تخصصص های خاص، از مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی خودداری و اجتناب می گردد.

مشارکت های بخش خصوصی اَمتون در کلیه حوزه های مرتبط با جامعه صنعت ساختمان و صنایع وابسته صورت می گیرد.

اَمتون در جهت ایجاد پیوند های مشارکتی با شرکت های مرتبط در عرصه خدمات مورد نیاز طرح های زیر مجموعه خود، و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات مرتبط با صنعت ساختمان و همسو با مقررات ملی ساختمان، فراخوان دعوت به همکاری را به طرق متقضی اعم از طریق رسانه های ملی، شبکه های اجتماعی و روزنامه های کثیرالانتشار و ... به اطلاع عموم می رساند.

مشخصات شرکت:

مشخصات مدیرعامل: