: شناسه ساختمان

: نام و نام خانوادگی

: وضعیت سکونت

: تاریخ اجاره

: طبقه

: واحد


: شماره مالک

: شماره تلفن

شماره تلفن دوم : (اختیاری)

: توضیحات بیشتر